VVD maakt duidelijke keuzes bij kadernota 2018

Dit jaar moeten we met z'n allen echt gaan kiezen ondanks een positieve eenmalige forse meevaller vanuit het Rijk. Deze kadernota 2018 geeft een forse kosten overschrijding van €1,9 miljoen op het sociaal domein. Slimmere en betere zorg voor minder geld is de grote uitdaging. De transformatie van de traditionele zorg naar preventieve en goedkopere welzijnsinitiatieven moet nu echt op gang komen. Anders zullen alle gemeentelijke reserves binnen enkele jaren verdampen en het weerstandsvermogen op het minimum komen. Hierdoor blijft er weinig over voor andere investeringen in de toekomst.

De VVD Hof van Twente heeft daarom duidelijke keuzes gemaakt op basis van urgentie, afhankelijkheden en toekomstbestendigheid. Gegeven de beperkte middelen en een structureel tekort op het sociale domein, heeft de VVD twee concrete prioriteiten gekozen gevolgd door een derde verzameling van prioriteiten.

Prioriteit 1

De nieuwe sporthal, kunstgrasveld en een gezamenlijke kantine voor DHV, Devoc, SV Delden, Zwart Wit en nog enkele sportverenigingen. Na ruim 3 jaar voorbereiding, is deze nu echt noodzakelijk vanwege achterstallig onderhoud en de niet eeuwig durende dispensatie van betreffende sportbonden. Enkele verenigingen wijken al veelvuldig uit naar andere sportaccommodaties in andere kernen. Vrijwel elk gezin in Delden heeft wel iemand sporten bij één van deze verenigingen. De ALV’s hebben bijna unaniem ingestemd met de plannen. Na meerdere uitvoerige gesprekken met de initiatiefnemers bleek dat er veel eigen onderzoeken en analyses waren gedaan, waaronder mogelijke locaties. De VVD is daarom van mening dat deze er zo spoedig mogelijk moet komen op sportpark De Mors, waardoor er maximaal synergie gehaald wordt uit aanpalende sportvelden en zwembad De Mors. Met de vrijkomende kavels, is dit planologisch een unieke kans om Delden beter in te richten. Met een uitgebreid vooronderzoek, had de VVD in samenwerking met het CDA een motie opgesteld met meerderheid van stemmen en de zekerheid over het zo spoedig mogelijk realiseren van dit plan. Echter de oppositie had om politieke redenen een gelijksoortige motie ingediend. Hierop hebben wij onze motie ingetrokken om zo een onnodige motiestrijd ten koste van het prachtige initiatief te vermijden. Immers een unaniem aangenomen motie is beter dan een krappe meerderheid!

Prioriteit 2

De verbouwing van basisschool Erve Hooijerinck naar een Integraal Kind Centrum (IKC). Deze zal gelijktijdig klaar moeten zijn met de nieuwbouw van de fusieschool Toonladder, Twickelo en 't Rannink om oneerlijke 'concurrentie' voor nieuwe leerlingen te voorkomen. De fusieschool en initiatief Plan Sporthal de Mors, zorgen voor de broodnodige inbreidingslocaties voor extra woningen vlakbij het centrum van Delden. Daarom heeft de VVD de motie van het CDA over alle IKC-initiatieven mede ingediend. Deze is ook unaniem aangenomen.

Prioriteit 3

Dit betreft investeringen in ondernemerschap, agrarische vernieuwing, bereikbaarheid, werk, duurzaamheid, effectieve multifunctionele locaties en de transformatie in de zorg. De aangenomen VVD-motie 'Verbreding A1 van Randstad tot Azelo Project' is hiervan een mooi voorbeeld. Ook als (mede-) initiatiefnemer van de Sociaal Economische Visie met een budget van €1,5 miljoen bevordert de detailhandel in onze levendige kernen, toerisme en werk. Verder is de VVD enthousiast over het succesvolle Project ’t Doesgoor dat de welzijn voor kwetsbare doelgroepen verhoogt en dure zorg voorkomt. Het is alleen nog niet duidelijk of een wijkvoorziening met vrijwilligers naar een professioneel 'bedrijf' moet groeien en/of hoe dit onder de brede welzijnsinstelling Hof van Twente valt. Dit is essentieel, omdat het waarschijnlijk model staat voor dezelfde initiatieven in andere kernen. Ook is het niet duidelijk wat dit succesvolle project bespaart op de traditionele zorg. Het is in ieder geval zaak om dit initiatief te laten bloeien en vooral bedrijfskundig te faciliteren. Het lijkt er ook op alsof de kosten van dit soort preventieve welzijnsinitiatieven bovenop de huidige kosten sociaal domein komen in plaats van het verminderen van de dure zorg. Daarom heeft de VVD ook de motie van de oppositie ondersteund over het inzichtelijk maken en het versnellen van de transformatie. 

De VVD kijkt tevreden terug op de kadernota 2018. De komende 12 weken moet er nog hard gewerkt worden door wethouders, ambtenaren en initiatiefnemers om enkele plannen concreet te maken voor definitieve besluitvorming bij de jaarbegroting 2018 op 7 november 2017. De VVD wenst iedereen in ieder geval een hele fijne vakantie toe. Lekker uitrusten en genieten om daarna weer met volle energie te kunnen bouwen aan een nog mooiere Hof van Twente.